ติดต่อ

วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง
เลขที่ 69 บ้านใหม่ ถนนวิสุทธิเทพ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทร. 093-326-4062, 084-393-2244, 088-945-4442

ผู้ดูแลหลักวารสาร

รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
phat.mbu@gmail.com

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นายพงษ์ยุทธ สารักษ์
โทรศัพท์089-275-6639
promgun@gmail.com